Přihlášení

Košík

Obklady a Dlažby » Obchodní podmínky

Při nákupu 15m2 dlažby nebo obkladů z kategorie Dlažba Vám zašleme Lepidlo BFK 03 ZDARMA!!!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.    Úvodní ustanovení
2.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.    Zrušení objednávky
4.    Dodací podmínky
5.    Odstoupení od smlouvy kupujícím
6.    Práva z odpovědnosti za vady, záruka
7.    Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává společnost      Levné obklady.eu (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.levneobklady.eu, jako prodávající dále uvedených produktů.

2.    Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3.    Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.levneobklady.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2.    Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.levneobklady.eu. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3.    Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.levneobklady.eu musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení, .

4.    Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.levneobklady.eu musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení,

5.    Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

6.    Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

7.    Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

1.    Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +421 948 998 339  nebo e-mailem na adrese objednavky@levneobklady.eu.  Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.levneobklady.eu.

2.    Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

IV. Dodací podmínky

1.    Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.    Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3.    Objednané zboží bude dodáno na adresu doručení dobírkou, vlastní dopravou.

4.    K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

5.    Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující který uzavřel kupní smlouvu pomocí internetového obchodu má právo od smlouvy odstoupit v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je nutné ,aby spotřebitel písemně kontaktoval prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. Toto však musí obsahovat čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz a musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Jestliže spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží poškozeno jen částečně, má prodávající nárok uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. V takovém případě je prodávající povinen vzniklou škodu prokázat a prodávající spotřebiteli v takovém případě uradí jen takto sníženou kupní cenu.

Prodávající si může započíst jen své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží,která má být kupujícímu vrácena

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

• na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

• na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

• na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Zboží objednané na zakázku a atypické zboží není možno vrátit.

VI. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1.    Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.    Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.levneobklady.eu. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat emailem.

Společnost Levné obklady .eu obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Levné obklady.eu s ní musí výslovně souhlasit.

+420 723 321 029
Volejte 8:00 - 17:00 hodin

Paradyz Opoczno Cersanit Rako Marazzi Baldocer

Levneobklady.eu | Kontaktní formulář | Zajímavé odkazy | Tvorba internetových obchodů

Obklady a Dlažby  |  E-shop  |  Obchodní podmínky  |  Doprava  |  Kontakt  |  Blog